HyperLink
 

 

Služby :

 
 •  vytápìní
 •  dodávku elektrické energie
 • dodávku vody
 •  odvod odpadních vod
 • úklid spoleèných prostor budovy
 • správce nemovitosti
 • provoz výtahù
 • odvoz a likvidace tuhého domovního odpadu
 • osvìtlení spoleèných prostor
 • provoz vzduchotechniky
 • servis a revize EPS
 •  recepce a ostraha objektu
 

Systém paušální náhrady za služby umožòuje absolutní kontrolu nad náklady za pronájem kanceláøských prostor. 

 Pro maximální podporu øešení provozních záležitostí na objektu je pøítomen správce budovy, který zajišuje a øeší všechny požadavky nájemníkù v co nejkratší možné lhùtì. Nejde tedy o èasto aplikovaný systém správce na telefon, ale o vytvoøení skuteèného flexibilního zázemí pøímo na nemovitosti.

 Z výše uvedených parametrù nabídky kanceláøských prostor v Office centru Pasáž Slávie je patrné, že nabídka se opírá o kvalitu a umístìní nemovitosti, její technologickou vyspìlost, vysoké standardy provedení a v neposlední øadì o prestižní význam adresy Námìstí Republiky 28.